Zonat e praktikës

Studio ligjore “Fusha & PARTNERS Law Firm”, është themeluar me qëllim që t’ju ofrojë klientëve të saj shërbim të specializuar në fushën e së drejtës, duke i përfaqësuar ata në çështjet e tyre me një shtrirje kombëtare dhe ndërkombëtare, në të gjitha nivelet e gjykimit.

Penale

Konsulencë dhe asistencë ligjore gjatë proçesit penal, duke filluar që nga momentet e para të ndjekjes penale, ndalimit, arrestimit…

Civile

Konsulencë juridike, hartim të kërkesë-padive, përfaqësim gjyqësor, në lidhje me fitimin dhe mbrojtjen e së drejtës së pronësisë dhe…

Familjare

Zgjidhje martese dhe përfaqësim përpara organeve gjyqësore;

Administrative

Përpilim kërkesash fillestare, peticione me gojë ose me shkrim, me anë të mjeteve të parashikuara në Kodin e Proçedurave Administrative..

Tregtare

Themelimin e shoqërive tregtare, përgatitjen e akteve të themelimit, regjistrimin pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit dhe pranë organeve të tjera të administratës shtetërore.

Punësimi

Perfaqësimin në proçese gjyqësore, duke kundërshtuar largimin nga puna, si dhe duke kërkuar respektimin dhe shpërblimin e të gjitha detyrimeve nga ana e punëdhënësit, në rastet e largimit nga puna në kundërshtim me dispozitat ligjore në fuqi.

Kontakt i shpejtë

Stafi jonë është i specializuar dhe ofron Për çdo paqartësi që keni, jeni të lutur të na kontaktoni. Stafi yne me përvojë të gjatë në këtë fushë do t'ju pergjigjet në një kohë të shkurtër. Veprojmë me objektivitet dhe në interesin më të lartë të klientëve tanë, për zgjidhjen më të përshtatshme të problemeve apo konflikteve të tyre.

7 + 7 =