Punësimi

  • Hartimin e kontratave individuale dhe kolektive të punës.
  • Perfaqësimin në proçese gjyqësore, duke kundërshtuar largimin nga puna, si dhe duke kërkuar respektimin dhe shpërblimin e të gjitha detyrimeve nga ana e punëdhënësit, në rastet e largimit nga puna në kundërshtim me dispozitat ligjore në fuqi.
  • Perfaqësimin në proçese gjyqësore, duke kundërshtuar largimin nga puna dhe duke kërkuar kthimin në punë në rastin e personave që gëzojnë statusin e nënpunësit civil.
  • Çështje që kanë të bëjnë me të drejtën për përfitimin e pensionit të pleqërisë.
  • Mosmarrëveshje të ndryshme që kanë të bëjnë me sigurimet shoqërore e shëndetësore në Republikën e Shqipërisë.
  • Mosmarrëveshje që kanë të bëjnë me pagat, me detyrat e punëmarrësit në punë, uljet në detyrë apo dhe çdo problem tjetër që mund të lindë në mes palësh.
  • Dëmtime dhe sëmundje në punë, etj.
  • Çështje që kanë të bëjnë me pezullimin, kundërshtimin apo mosnjohjen e së drejtës së përfitimit të pensionit të pleqërisë.

Kontakt i shpejtë

Stafi jonë është i specializuar dhe ofron Për çdo paqartësi që keni, jeni të lutur të na kontaktoni. Stafi yne me përvojë të gjatë në këtë fushë do t'ju pergjigjet në një kohë të shkurtër. Veprojmë me objektivitet dhe në interesin më të lartë të klientëve tanë, për zgjidhjen më të përshtatshme të problemeve apo konflikteve të tyre.

6 + 13 =