Administrative

 • Hartim të dokumentacionit të nevojshëm.
 • Përfaqësim ligjor në konfliktet me organet administrative shteterore.
 • Ankim të akteve administrative individuale.
 • Asistencë dhe përpilim të dokumentacionit për pjesëmarrje në tendera, propozimin dhe përgatitjen e konçensioneve, marrjen e lejeve, etj.
 • Konsulencë dhe asistencë në komunikim me organet e adiministratës shtetërore.
 • Konsulencë dhe asistencë në lidhjen e kontratave me organet e administratës shtetërore.
 • Ankimim gjyqesor i akteve administrative dhe përfaqësim gjyqësor përpara gjykatave të shkallës së parë, të Apelit, dhe të Gjykatës së Lartë.
 • Përfaqësim në gjykimet për kontrollin e ligjshmërisë së aktit në Gjykatën e Lartë dhe në Gjykatën Kushtetuese.
 • Përpilim kërkesash fillestare, peticione me gojë ose me shkrim, me anë të mjeteve të parashikuara në Kodin e Proçedurave Administrative, akte juridike, memorie, në lidhje me proçedimet administrative ku klientët tanë janë palë.
 • Ankim ndaj vendimeve të ndërmjetme që merr organi administrativ, pjesëmarrje në zhvillimin e proçedurës hetimore nga organet administrative, duke kërkuar verifikimin e provave, duke paraqitur prova që shërbejnë për marrjen e vendimit nga ana e tij.
 • Hartim dokumetacioni dhe ndjekje të proçedurave të tenderave dhe prokurimeve publike.

Kontakt i shpejtë

Stafi jonë është i specializuar dhe ofron Për çdo paqartësi që keni, jeni të lutur të na kontaktoni. Stafi yne me përvojë të gjatë në këtë fushë do t'ju pergjigjet në një kohë të shkurtër. Veprojmë me objektivitet dhe në interesin më të lartë të klientëve tanë, për zgjidhjen më të përshtatshme të problemeve apo konflikteve të tyre.

3 + 4 =